Jonathan Livingston Zeemeeuw 1 - Richard Bach

This quote was added by mitsjka
Iedereen weet dat zeemeeuwen nooit een fout maken, nooit hun snelheid kwijtraken. Zo traag worden dat je valt is voor een meeuw iets lelijks, het is onwaardig. Maar Jonathan Livingston Zeemeeuw boog zijn vleugels opnieuw in die onhoudbaar moeilijke stand, vloog langzamer, langzamer - tuimelde opnieuw naar beneden, schaamteloos, en opnieuw - hij was geen gewone vogel.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dvorakker 89.98 98.9%
basthijssen 86.94 96.6%
dvorakker 83.38 97.6%
cicero 82.84 96.3%
basthijssen 82.84 94.6%
basthijssen 82.51 97.4%
basthijssen 82.49 96.6%
basthijssen 82.46 94.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
matrixx 49.52 90.0%
jazz_trumpetgirl 71.25 92.7%
jazz_trumpetgirl 74.85 96.1%
typing_home 66.74 95.3%
matrixx 56.54 94.5%
dpaulsen2 57.87 95.1%
jazz_trumpetgirl 69.35 93.0%
jazz_trumpetgirl 69.65 94.4%