Betrouwbare fluitketel - Margreet Dolman

This quote was added by mitsjka
Als jonge, prille, en vooral zuivere vrouw voelde ik mij, in de jaren vijftig, altijd schuldig als ik naar de huishoudbeurs ging. Mijn moeder waarschuwde me telkenmale voor de grote gevaren waaraan ik blootgesteld zou worden. Een luxe pannenlikker die ik niet nodig had, maar wel zou willen hebben! Een uitdagende wringer die mijn menselijke wringkracht op een dood spoor zou brengen! Mijn moeder vond dat ik me niet aan deze verleidingen bloot moest stellen. En toch ging ik.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user316647 101.99 96.8%
basthijssen 94.38 98.1%
basthijssen 90.32 97.7%
dvorakker 88.97 98.8%
basthijssen 85.89 97.1%
dvorakker 85.08 98.1%
basthijssen 85.06 97.3%
basthijssen 84.74 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
saintpain 65.46 96.9%
user295615 55.42 94.4%
typing_home 68.06 91.1%
typecast_1 35.62 98.8%
typecast_1 35.06 98.2%
jazz_trumpetgirl 77.74 94.8%
matrixx 65.71 95.5%
jazz_trumpetgirl 78.86 96.6%