Mads Lidegaard

This quote was added by cbm
Tænk på, hvor ofte man kan nyde udsigten fra det samme vindue uden at blive træt. Hvilket frådseri da at suse gennem et landskab i bil! Det er som at opæde en hel skål fin dessert.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
nanonius 118.01 98.9%
williambb 93.19 96.3%
cim 90.81 99.4%
chimmysaurus 87.56 96.3%
jakestaudal 84.90 96.3%
ronerino 80.99 89.6%
minhemil01 80.00 98.9%
teiser 78.43 98.4%
brorjk 78.41 93.3%
simon_mand 77.78 93.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
thecrazydane2 54.75 95.7%
langelund 57.27 95.7%
langelund 53.93 92.8%
langelund 61.84 94.7%
langelund 55.13 94.7%
langelund 58.59 97.8%
langelund 59.30 97.8%
langelund 55.79 96.3%