Jørgen Nielsen

This quote was added by cbm
Meget dunkelt ville blive klart, hvis man gik ud fra den kendsgerning, at mennesker er forskellige, i stedet for, som det nu er på mode, at gå ud fra, at de er ens.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
nanonius 129.00 99.4%
slowmotion 116.35 97.6%
minhemil01 99.18 98.2%
user83106 95.91 100%
brorjk 93.96 96.5%
sabotageexe 93.10 95.3%
williambb 92.56 92.1%
user83743 92.31 96.5%
sanoj 89.88 95.4%
simon_mand 87.80 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user520715 70.94 98.2%
langelund 56.79 96.5%
langelund 67.87 92.7%
langelund 61.73 92.7%
langelund 53.85 93.2%
langelund 59.03 93.7%
langelund 75.73 99.4%
langelund 56.52 92.7%