Przedwiośnie, Nawłoć (fragment) - Stefan Żeromski

This quote was added by krzys01k
Jesienny wiatr świstał koło uszu. Rozkosz żywota, poczucie zdrowia i niespożytych sił organizmu, szczęście zażywania ruchu i pędu, a nade wszystko ciekawość młodości, ciekawość tak zjadliwa, iż wysuwała się na czoło wszystkiego - co też to tam jest na końcu tej dróżki uroczej, co będzie za tamtą oto polną gruszą - zdawała się ponosić z końmi pospołu.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 87.43 99.4%
montezuma 81.76 98.3%
michal6271 78.82 96.2%
montezuma 78.51 96.2%
michal6271 78.43 93.4%
t0mekju1ce 78.31 98.3%
montezuma 78.11 96.7%
t0mekju1ce 78.06 95.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
tomtommmm 31.61 94.1%
tomtommmm 32.80 95.7%
kamil0301 50.54 91.0%
kondziu3216 58.39 95.4%
slord 24.16 92.5%
t0mekju1ce 73.66 98.1%
t0mekju1ce 77.62 97.8%
yeegozaurus 50.89 94.4%