Napoleon Hill

This quote was added by justin0
De enda lyckliga omständigheter man kan lita på är de som man själv åstadkommer, och dessa åstadkommer man genom uthållighet. Utgångspunkten är den klara målsättningen.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 126.00 100%
mafuso 115.20 99.4%
mafuso 114.55 100%
mafuso 113.90 98.3%
mafuso 112.63 98.8%
mafuso 112.00 100%
frankfrallannilsson 109.32 99.4%
mafuso 108.97 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
sasse 58.48 90.3%
user489044 90.01 92.3%
rvid 68.06 90.8%
mafuso 114.55 100%
mafuso 98.82 96.6%
s_time 55.25 97.7%
glykolysen 91.90 96%
s_time 44.59 92.4%